ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SELCOM B.V. GEVESTIGD TE NIEUWLEUSEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Handelsregister Zwolle Nr. 5082463 

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever casu quo aspirant-opdrachtgever aangeduid als cliënt en de gebruiker van deze algemene voorwaarden - te weten SELCOM BV - als SELCOM.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van cliënt.
 3. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen aan cliënt en door SELCOM met cliënt gesloten overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van SELCOM schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Begrotingen,prijsopgaven,aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van SELCOM, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, berekeningen, prijslijsten, alsmede andere door SELCOM verstrekte opgaven, binden SELCOM niet.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer SELCOM binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 4. Het staat SELCOM vrij de opdracht in gedeelten uit te voeren.

Artikel 3 Prijs

 1. Voor SELCOM is de koopprijs gebaseerd op de Euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Euro en tussen moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal SELCOM, gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, waaronder invoerrechten, heffingen en belastingen. Indien zich tussen moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal SELCOM gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.
 3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat SELCOM de koper de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4 Levering en risico

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering van zaken franco begane grond aan een afleveradres binnen Nederland, met dien verstande dat de ten tijde van de order bij ons geldende orderkosten in rekening gebracht worden voor orders beneden het bedrag, dat ten tijde van de uitvoering van de order daarvoor door ons is vastgesteld. Informatie omtrent orderkosten wordt de cliënt op zijn verzoek verstrekt.
 2. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde zaken en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct bij de levering van de zaken over op cliënt.
 3. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van cliënt. Wanneer de aflader casu quo degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft SELCOM het recht de overeenkomst met cliënt te ontbinden.
 4. Indien de te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door cliënt zullen zij voor rekening en risico van cliënt opgeslagen worden op een door SELCOM te bepalen locatie, waarna levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Artikel 5 Levertijden

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient SELCOM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft SELCOM drie maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft SELCOM het recht cliënt schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie cliënt verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door cliënt na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

Artikel 6 Kwaliteit

 1. Tenzij bij de opdracht/verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 7 Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, staat SELCOM er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen dienstverlening naar beste vermogen zal verrichten.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en artikel 11, garandeert SELCOM de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na de factuurdatum.
 3. De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken.
 4. De garantie vervalt indien cliënt gedurende de in lid 2 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van SELCOM.
 5. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door: 
  - ondeskundige opslag 
  - ondeskundige behandeling 
  - ondeskundige toepassing 
  - het nalaten van deugdelijk onderhoud 
  - het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
 6. Voor zaken ten aanzien waarvan SELCOM niet als producent dient te worden beschouwd, verleent SELCOM dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van 12 maanden na de factuurdatum.

Artikel 8 Aanvaarding en reclame

 1. De controle op het stukstal van het geleverde berust bij cliënt. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door cliënt op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door cliënt bij SELCOM schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt cliënt geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
 3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen een termijn van twee maanden na de factuurdatum door cliënt bij SELCOM schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan cliënt geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.
 4. Reclames met betrekking tot verrichte diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek indien cliënt aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SELCOM te worden kenbaar gemaakt.
 5. Reclames geven cliënt geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien, noch het recht om zich op verrekening te beroepen.
 6. Indien de reclame gegrond is, zal SELCOM te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der verrichte diensten dan wel geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is SELCOM niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van SELCOM is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen is uitdrukkelijk uitgesloten. Cliënt vrijwaart SELCOM ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door SELCOM ten behoeve van cliënt verrichte diensten en/of leveranties.

 

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming

 1. SELCOM aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door SELCOM redelijkerwijs door cliënt niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is SELCOM naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd van de te verrichten diensten dan wel de te leveren zaken met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien cliënt SELCOM daartoe schriftelijk aanmaant, is SELCOM gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. SELCOM behoudt zich het eigendomsrecht van de aan cliënt afgeleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op cliënt ter zake van de tegenprestatie voor door SELCOM aan cliënt krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door SELCOM krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 3. Het is cliënt toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten voornoemd geval is cliënt gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SELCOM te bewaren. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4. SELCOM is hierbij door cliënt onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Cliënt dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 450,- (vierhonderdvijftig Euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van SELCOM wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij SELCOM dit cliënt uitdrukkelijk heeft medegedeeld.

Artikel 12 Betaling

 1. SELCOM behoudt zich het recht voor deelleveringen van diensten en/of zaken afzonderlijk te factureren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders op facturen van SELCOM staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van SELCOM of op een door SELCOM aan te wijzen rekening.
 2. Met ingang van de eerste dag na de in lid 1 bedoelde termijn is cliënt voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.
 3. Indien SELCOM bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal cliënt gehouden zijn tot integrale vergoeding van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zullen vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen.
 4. Indien cliënt met de betaling jegens SELCOM in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 5. Mochten voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van SELCOM goede gronden aanwezig zijn, dan heeft SELCOM het recht niet te presteren en/of te leveren of niet verder te presteren en/of te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door cliënt zekerheid is gesteld voor al hetgeen cliënt aan SELCOM verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan SELCOM op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds verrichte diensten en/of geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere verrichtingen van diensten en/of levering van zaken, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen verrichting en/of levering en betaling.
 6. Cliënt is jegens SELCOM gehouden tot de onder lid 5 bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen hij jegens SELCOM verschuldigd is of zal worden, ook indien SELCOM niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn leverings- en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van SELCOM gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van cliënt.
 7. Indien cliënt met de betaling in gebreke is en SELCOM deswege de door haar geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 11, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van cliënt.
 8. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan - zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur - en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming van cliënt

 1. Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door SELCOM in gebreke te zijn gesteld, is SELCOM bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen cliënt en SELCOM mochten ontstaan, zullenworden beslecht door de bevoegde sector van de rechtbank waaronder de plaats van de feitelijke hoofdvestiging van SELCOM  in Nederland ten tijde van het aanhangig maken van het geding, ressorteert.